ثبت رأی

Reservoirs and nitrogen energy

مخازن اکسیژن و نیتروژن مایع کارآمد ترین ، بهترین و کم هزینه ترین روش تامین گاز مصرفی دستگاه های برش لیزر CNC ، استفاده از مخازن اکسیژن مایع و نیتروژن مایع در حجم های ۲۱۰ لیتر و ۴۵۵ لیتر و ۱۰۰۰ لیتری می باشد.
که مهمترین فواید آن ها به شرح زیر است .

تحویــل مـــاشین آلات

تعــــمیر و نگـــهداری

نصــب و راه انــــدازی