برش لیزر

در حال مشاهده برچسب جوش لیزر

جوش لیزر

Laser Welding جوش لیزر : یکی از کاربردی ترین موارد استفاده لیزر درپردازش مواد، میباشد. در این روش جوشکاری توسط باریکه ی پرانرژی لیزر صورت گرفته و به همین دلیل این روش جوشکاری تاثیر گرمایی کمتری در مواد داشته و از ظرافت و استحکام بیشتری نسبت به روشهای جوشکاری دیگر برخوردار است. از دیگر مزایای جوشکاری در این روش، جوشکاری جنسهای مختلف می باشد. جوشکاری با تورچهای دستی ضمن رعایت استاندارهای ...