رویدادها

برگزاری دوره های تخصصی تعمیرات سورس های فایبر لیزر

برگزاری دوره های پیشرفته اپراطوری فایبر لیزر

برگزاری دوره های حفاظت در برار اشعه

حضور در نمایشگاه های بین المللی

حضور در نمایشگاه های داخلی